Algemene Voorwaarden Studiehuis Allround Heiloo:

 • Aanmelding kan telefonisch dan wel schriftelijk (brief of e-mail) plaatsvinden. In de meeste gevallen volgt dan eerst een vrijblijvend kennismakingsgesprek bij Studiehuis Allround Heiloo.
 • Inschrijving vindt plaats in volgorde van aanmelding. De leerling verbindt zich minstens twee volledige kalendermaanden (vb. kalendermaand: 1/1/09 – 30/1/09). De gemaakte afspraken worden schriftelijk vastgelegd en door de ouders/verzorgers bevestigd.
 • Het cursusgeld is een vast bedrag per les en wordt gefactureerd naar rato van het aantal lesweken in een kalendermaand. De leerling heeft (een) vaste lesdag(en) en lestijd(en).
 • De factuur ontvangt u aan het begin van een nieuwe maand. De betalingstermijn is 7 dagen.
 • De lesovereenkomst wordt daarna steeds met 1 maand verlengd. Binnen deze maand heeft u géén opzegtermijn. Indien het lesgeld niet binnen de betalingstermijn is voldaan volgt direct een eerste kosteloze herinnering. Het lesgeld dient vervolgens binnen 5 werkdagen te worden voldaan. Blijft betaling achterwege dan volgt een tweede herinnering waarbij 10% administratiekosten met een maximum van 25 euro in rekening worden gebracht. Tevens wordt de leerling de toegang tot les tijdelijk ontzegd.
 • Bij terugkerende niet tijdige betaling kan de leerling tussentijds de toegang tot de lessen worden geweigerd. Ook dient het lesgeld vanaf dat moment altijd vooraf te zijn betaald. De leerling krijgt pas dan weer toegang tot de les.
 • Het cursusgeld ligt vast voor het gehele schooljaar.
 • Tijdens de schoolvakanties wordt géén les gegeven zo ook niet op landelijke feestdagen zoals tweede Paasdag, Hemelvaart en Pinksteren.
 • Het cursusjaar eindigt gelijk met het einde van het schooljaar (na de afsluitende proefwerkweek). Op dat moment eindigt dus ook de overeenkomst tussen Studiehuis Allround Heiloo en de leerling (ouders/verzorgers). Ruim voor het einde van het lopende schooljaar wordt de gelegenheid geboden de lesovereenkomst te verlengen voor het nieuwe schooljaar.
 • Annulering tijdens het cursusjaar dient schriftelijk (brief of e-mail) door de ouders/verzorgers te geschieden voor het einde van de betreffende kalendermaand. Er wordt géén restitutie van cursusgeld gegeven, ook niet indien de leerling slechts in beperkte mate van de lessen gebruikmaakt. Studiehuis Allround Heiloo kan de lesovereenkomst van de leerling ook ontbinden met inachtneming van dezelfde termijn indien het gedrag van de leerling daartoe aanleiding geeft of ouders financieel in gebreke blijven.
 • Bij onverhoopte absentie van de docent van Studiehuis Allround Heiloo wordt de les z.s.m. ingehaald. Indien dit onmogelijk blijkt volgt inhalen op een door de leerling gewenst moment of volgt restitutie.