Algemene Voorwaarden Studiehuis Allround Heiloo:

 • Aanmelding kan telefonisch dan wel schriftelijk (brief of e-mail) plaatsvinden. In de meeste gevallen volgt dan eerst een vrijblijvend kennismakingsgesprek bij Studiehuis Allround Heiloo.
 • Inschrijving vindt plaats in volgorde van aanmelding. De leerling verbindt zich minstens twee volledige kalendermaanden (vb. kalendermaand: 1/1/09 – 30/1/09). De gemaakte afspraken worden schriftelijk vastgelegd en door de ouders/verzorgers bevestigd.
 • Het cursusgeld is een vast bedrag per kalendermaand afhankelijk van de gekozen mogelijkheid (zie kosten en lestijden). De leerling heeft (een) vaste lesdag(en) en lestijd(en). Een periode van twee kalendermaanden bestaat uit 7 of 8 lesweken. Indien het aantal lesweken in een periode minder dan 7 of meer dan 8 bedraagt dan wordt het lesgeld naar rato verminderd of vermeerderd.
 • Afhankelijk van de eerste lesdag betaalt men de eerste maand de prijs voor een aantal losse lessen (t/m 2 resterende lesweken in de startmaand) of een evenredig gedeelte van het maandtarief (bij 3 lesweken in de startmaand). Het cursusgeld voor de eerste periode, start maand + 2 kalendermaanden, dient vooraf te worden voldaan.
 • De lesovereenkomst wordt daarna steeds met 2 maanden verlengd. Binnen deze 2 maanden heeft u géén opzegtermijn. De factuur voor het lesgeld wordt halverwege de eerste lesmaand per e-mail verstuurd. De betalingstermijn van de factuur is 14 dagen. Indien het lesgeld niet binnen de betalingstermijn is voldaan volgt direct een eerste kosteloze herinnering. Het lesgeld dient vervolgens binnen 5 werkdagen te worden voldaan. Blijft betaling achterwege dan volgt een tweede herinnering waarbij 10% administratiekosten met een maximum van 25 euro in rekening worden gebracht. Tevens wordt de leerling de toegang tot les tijdelijk ontzegd.
 • Bij terugkerende niet tijdige betaling kan de leerling tussentijds de toegang tot de lessen worden geweigerd. Ook dient het lesgeld vanaf dat moment vooraf te worden betaald. De leerling krijgt weer toegang vanaf het moment dat het lesgeld is betaald.
 • Het cursusgeld ligt vast in de periode van september t/m mei. Lesweken in de maanden augustus en juni worden naar verhouding berekend (zie punt 4).
 • Tijdens de schoolvakanties wordt géén les gegeven zo ook niet op landelijke feestdagen zoals tweede Paasdag, Hemelvaart en Pinksteren. Leerlingen die 1x per week les krijgen kunnen hun gemiste lessen (Pasen, Pinksteren en/of Hemelvaart) inhalen indien mogelijk kort voor de afsluitende proefwerkweek. Leerlingen die twee keer per week les krijgen kunnen slechts één les inhalen terwijl leerlingen die meer dan twee per week les krijgen niet kunnen inhalen.
 • Leerlingen in het examenjaar van het voortgezetonderwijs kunnen ter voorbereiding op schoolexamens ook incidenteel in de hersft-, kerst- en voorjaarsvakantie één les met een duur van 1,5 uur krijgen. Deze service vindt plaats in een aangepast rooster (1 of 2 lesdagen) en wordt vastgesteld door Studiehuis Allround Heiloo. De vergoeding bedraagt euro 25 per les. In de aanloop naar de schoolexamenweek worden extra lessen aangeboden op vrijdagmiddag en/of zaterdagochtend. Dit tegen dezelfde vergoeding per les (euro 25).
 • Het cursusjaar eindigt gelijk met het einde van het schooljaar (na de afsluitende proefwerkweek). Op dat moment eindigt dus ook de overeenkomst tussen Studiehuis Allround Heiloo en de leerling (ouders/verzorgers). Ruim voor het einde van het lopende schooljaar wordt de gelegenheid geboden de lesovereenkomst te verlengen voor het nieuwe schooljaar.
 • Annulering tijdens het cursusjaar dient schriftelijk (brief of e-mail) door de ouders/verzorgers te geschieden voor het einde van een lesperiode van 2 maanden. Er wordt géén restitutie van cursusgeld gegeven, ook niet indien de leerling slechts in beperkte mate van de lessen gebruikmaakt. Studiehuis Allround Heiloo kan de lesovereenkomst van de leerling ook ontbinden met inachtneming van dezelfde termijn indien het gedrag van de leerling daartoe aanleiding geeft of ouders financieel in gebreke blijven.
 • Bij onverhoopte absentie van de docent van Studiehuis Allround Heiloo wordt de les z.s.m. ingehaald. Indien dit onmogelijk blijkt volgt inhalen op een door de leerling gewenst moment of volgt restitutie (1/4 van het maandbedrag per gemiste lesweek).